Εργαστηριο Υποτροπικων Φυτων

Αντικείμενο
 • Εισαγωγή και προσαρμογή στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας τροπικών και υποτροπικών φυτών που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον όπως Αβοκάντο, Μάνγκο, Μπανάνα, Μουσμουλιά, Τσεριμόγια, Χουρμαδιά, Παπάγια, Χοχόμπα, Χαρουπιά, Πεκάν, Λίτσι, Ροδιά, Φραγκοσυκιά.
 • Αξιολόγηση των υποκειμένων που βελτιώνουν την ποιότητα και πρωιμότητα και προσφέρουν ανθεκτικότητα σε ασθένειες.
 • Διατήρηση και παραγωγή υγιούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Μελέτη της εφαρμογή κλασσικών μεθόδων πολλαπλασιασμού στα διάφορα υποτροπικά και τροπικά φυτά, όπως είναι ο εμβολιασμός σποροφύτων, η χρήση μοσχευμάτων βλαστού ή ρίζας, η χρήση καταβολάδων κλπ, αλλά και βιοτεχνολογικών μεθόδων, όπως η καλλιέργεια στον σωλήνα ιστών,.
 • Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά την προσβολή των δένδρων αβοκάντο από Phytophthora cinnamomi και την διερεύνηση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης της (υποκείμενα, ανταγωνιστικοί μικροοργανισμοί, επαγώμενη διασυστηματική ανθεκτικότητα).
 • Αξιολόγηση υποκειμένων εσπεριδοειδών που παρουσιάζουν αντοχή στην κορυφοξήρα (Mal Nero) και ανεκτικότητα στις ιώσεις Exocortis, Cachexia και Tristeza.
 • Διατήρηση και εξυγίανση τοπικών ποικιλιών εσπεριδοειδών.
 • Μελέτη του εδαφικού οικοσυστήματος και των αλληλεπιδράσεων με εδαφικούς μικροοργανισμούς (μυκόριζες και ενδοφυτικοί μύκητες) ως παράγοντες αειφόρας γεωργίας σε παραδοσιακές και εναλλακτικές καλλιέργειες.
 • Έλεγχος των φυτειών και των φυτωρίων εσπεριδοειδών για τον ιό CTV (Tristeza) των εσπεριδοειδών.

frouta2frouta1  frouta3  frouta8 frouta5 frouta4

Αποτελέσματα
 • Αξιολογήθηκαν οι προωθούμενες ποικιλίες "Marisol", "Nova", "Clasuelina" και "Miyagava wase". Οι κλώνοι Marisol και Miyagava ωριμάζουν εντός Οκτωβρίου, ενώ το υβρίδιο Nova ωριμάζει από τον Νοέμβριο και διατηρεί πολύ καλά τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά μέχρι και τον Φεβρουάριο.
 • Μελετήθηκαν τα νέα υποκείμενα, από τα οποία ξεχωρίζουν για την προσαρμογή τους στις συνθήκες της Κρήτης τα υποκείμενα της Νερατζιάς (ποικιλίες Brazilian και Bitter sweet) για την αντοχή τους στα αλατούχα εδάφη, Citrange Carrizo που θεωρείται το ιδανικότερο για τις πρώιμες ποικιλίες και Citrumelo Swingle που θεωρείται το πιο ιδανικό για τις όψιμες ποικιλίες. Το υποκείμενο Citrumelo 1452 θεωρείται ιδανικό για την Κλημεντίνη Caffin και το πορτοκάλι Ro25. Στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου έγινε ιολογικός έλεγχος σε διάφορες φυτείες του νομού μας και βρέθηκε ότι η exocortis αποτελεί την πιο διαδεδομένη ίωση και θα πρέπει στην αναδιάρθρωση των εσπεριδοειδών να χρησιμοποιηθούν υποκείμενα που θα είναι ανθεκτικά στην ασθένεια αυτή.
 • Εισήχθησαν από ερευνητικά ιδρύματα εξωτερικού ποικιλίες διαφόρων ειδών υποτροπικών φυτών, μελετήθηκε η δυνατότητα επιτυχούς καλλιέργειας τους στον Ελλαδικό χώρο και έγινε αξιολόγηση και επιλογή των πλέον κατάλληλων για εμπορική καλλιέργεια ποικιλιών Αβοκάντο, Ακτινιδίου, Μπανάνας, Μάνγκο, Τσεριμόγιας, Πεκάν, Φεϊζόας, Χουρμαδιάς, Δεσπολιάς και Φραγκοσυκιάς.
 • Παράχθηκε και διατέθηκε σε φυτώρια και γεωργούς φυτικό υλικό Αβοκάντο, Ακτινιδίου και Μπανάνας στα πλαίσια προγραμμάτων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών του Υπ. Γεωργίας.
 • Έγινε βελτίωση της τεχνικής του πολλαπλασιασμού στα φυτά: Ακτινιδιά (με ριζοβολία μοσχευμάτων και ιστοκαλλιέργεια), Αβοκάντο (με εμβολιασμό αποροφύτων και ιστοκαλλιέργεια), Τσεριμόγια (με ριζοβολία μοσχευμάτων και ιστοκαλλιέργεια) κσι Μπανάνα - Φυστικιά - Ελιά - Σμέουρο (με ιστοκαλλιέργεια).
 • Έγινε αξιολόγηση σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών στους τομείς συστημάτων φύτευσης και ανάπτυξης των φυτών, σχήματος και μεγέθους των φυτών, κλάδευσης και κόμης και αραίωσης των καρπών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων καρπών στα φυτά Ακτινίδιο, Αβοκάντο, Μπανάνα, Μάνγκο, Τσεριμόγια, Πεκάν, Φεϊζόα, Δεσπολιά και Φραγκοσυκιά.
 • Αναπτύχθηκε τεχνική εντατικής καλλιέργειας του Μάνγκο σε θερμοκήπιο για παραγωγή καρπών εκτός εποχής.
 • Προσδιορίστηκαν οι παράμετροι συγκομιδής καρπών ποικιλιών Αβοκάντο και Ακτινιδίου ανά περιοχή καλλιέργειας και στάδιο ωριμότητας.

citrus3 citrus2

Προγράμματα
 • Δίκτυο για τροπικά και υποτροπικά φυτά με την ονομασία MESFIN όπου συμμετέχουν 14 χώρες και στο οποίο περιλαμβάνονται τα φυτά: Αβοκάντο, Μάνγκο, Τσεριμόγια, Γκουάβα, Παπάγια, Λόνγκαν, Χουρμαδιά, Καραμπόλα, Ανανάς, Πασιφλόρα, Λίτσι, Μουσμουλιά, Ροδιά, Λωτός, Φεϊζόα και Συκιά.
 • Δίκτυο CACTUS PEAR όπου συμμετέχουν 18 χώρες και στο οποίο περιλαμβάνεται η Φραγκοσυκιά και λοιπά κακτοειδή.
 • Υποδίκτυο για το PECAN όπου συμμετέχουν 13 χώρες και στο οποίο περιλαμβάνεται το υποτροπικό φυτό Πεκάν.
 • Δίκτυο με την ονομασία ICUC (International Centre for Underutilized Crops). Συμμετέχουν 12 Ευρωπαϊκές χώρες και προωθεί τη καλλιέργεια στην Ευρώπη φυτών που μέχρι σήμερα δεν καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται λίγο.
 • Ανθρώπινο Δίκτυο Γεωργικής Βιοτεχνολογίας υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ που συμμετέχουν Έλληνες ερευνητές και έχει σαν στόχο την προώθηση της έρευνας στη Γεωργική Βιοτεχνολογία (πολ/σμός in vitro, προστασία φυτών και περιβάλλοντος, τεχνολογία τροφίμων).
 • Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας (ΕΔΕΒ) («Hellenic Network for Biodiversity Research (HelBioNet)»), συντονιστής ΙΘΑΒΙΓ / ΕΛΚΕΘΕ,: «Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε Τομείς που αφορούν τις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI – European Strategy Forum for Research Infrastructures)».
 • COST822 (1994-1999) με συμμετοχή 25 Ευρωπαϊκών χωρών όπου η Ε. Ε χρηματοδοτούσε επιστημονικές συναντήσεις για έρευνα στον πολλαπλασιασμό φυτών με ιστοκαλλιέργεια, για μετεκπαιδεύσεις σε εργαστήρια Βιοτεχνολογίας, για δημοσίευση πρακτικών και έκδοση καταλόγου εργαστηρίων ιστοκαλλιέργειας.
 • «Ιοειδή: Μελέτη μοριακών αλληλεπιδράσεων με τον ξενιστή και επιδημιολογία της Εξωκορτιδας των εσπεριδοειδών» ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ 99.
 • COST843 (2000-2005) με συμμετοχή 28 Ευρωπαϊκών χωρών, αποτελεί συνέχεια της ομάδας COST822 και στόχο έχει την κατά το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ ερευνητών των χωρών μελών για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού με τη εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων.
 • «Safe and high quality supply chains and networks for the citrus industry between Mediterranean partner countries and Europe-EuroMedCitrusNet» 6th Framework Programe
 • «Νέα υποκείμενα εσπεριδοειδών. Μικροπολλαπλασιασμός, μοριακή-γενετική ταυτοποίηση και αξιολόγηση σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες-ΕΣΠΕΡΥΠΟ».
 • «Τα είδη των αφίδων που προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή του νομού Χανίων και ο ρόλος τους στην μετάδοση της ιολογικής ασθένειας Τριστέτσα» (2009) Χρηματοδότηση: Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων..
 • COST FA1103 (2011-2015) με συμμετοχή 25 Ευρωπαϊκών χωρών με θέμα «Endophytes in Biotechnology and Agriculture»
 • «Συμβολή των μυκορριζών στην αειφορικότητα οριακών μεσογειακών συστημάτων – ανάπτυξη μυκορριζικών εμβολίων» (2012-2015) Η πρόταση εκκρίθηκε στα πλαίσια της πράξης 'ΘΑΛΗΣ' 'Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διαϊδρυματικής έρευνας και καινοτομίας' του Υπ. Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας.

Δημοσιεύσεις
 • Lionakis, S. M. and Loxou, B. K. 1996. Behaviour of some Mango cultivars in the greenhouse, under net and outdoors in the area of Chania Crete. Acta Horiculturae, 455, 401-406.
 • Lionakis, S. M., and Schwabe, W. W. 1984. Some effects of daylength Temperature and exogenous growth regulator application on the growth of Actinidia chinensis Planch. Annals of Botany 54, 485-501.
 • Lionakis, S. M., and Schwabe, W. W. 1985. Some effects of mineral nutrient deficiences on the growth of Actinidia chinensis Planch. Journal of Hort. Science 60 (3), 411-422.
 • Λιονάκης, Σ. Μ. και Λοξού, Β. 1998. Συγκριτική αξιολόγηση κλώνων Μπανάνας σε θερμοκήπιο στην περιοχή Χανίων Κρήτης. Πρακτικά ΕΕΕΟ 7, 133-136.
 • Λιονάκης, Σ. Μ. και Λοξού, Β. 1999. Επισήμανση, Αξιολόγηση και Συλλογή Γενετικού Υλικού Δεσπολιάς, Φραγκοσυκιάς και Χαρουπιάς. 19η Επιστημονική Συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. Ηράκλειο.25-27 Οκτωβρίου 1999.
 • Λιονάκης, Σ. Μ. 1984. Καλλιεργητικές φροντίδες για μια καλύτερη ποσότικά και ποιοτικά παραγωγή Ακτινίδιου. Πρακτικά Α΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Ακτινίδιο. Κατερίνη, 13-14 Οκτ.1984.Σελ 6-10
 • Λιονάκης, Σ.Μ. Βαρουξάκη, Μ. Δακανάλη, Καβρουλάκης Ν. και Παπαδάκης. Ι. Πορεία βλάστησης, άνθησης, καρπόδεσης, καρπόπτωσης, αύξησης του καρπού και παραγωγής ενήλικων δένδρων αβοκάντο μετά από κορμοτομή. Σελ.121-124 των πρακτικών του 23o Επιστημονικού συνεδρίου «Η Αγροτική Παραγωγή στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον», Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά, Οκτώβριος 2007
 • Ξερουδάκη Ε., Παπαδάκης Ι., Αντωνοπούλου Χ., Καβρουλάκης Ν. και Λιονάκης Σ.Μ. Επίδραση της χαραγής στην καρπόδεση, το βάρος των καρπών, τη συγκέντρωση των υδατανθράκων στα φύλλα και τη θρεπτική κατάσταση δέντρων αβοκάντο. Σελ. 109-112 των πρακτικών του 23o Επιστημονικού συνεδρίου «Η Αγροτική Παραγωγή στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον», Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά, Οκτώβριος 2007
 • Μπαρμποπούλου E., Ντούγιας Σ., Ζερβάκης Γ., Παπαδάκης Ι., Ψαράς Γ. και Καβρουλάκης Ν. 2009. Απομόνωση και χαρακτηρισμός ενός στελέχους του γένους Pythium με πιθανή φυτοπαθογόνο δράση σε δένδρα αβοκάντο. Σελ 317-320 των πρακτικών του 24ου Επιστημονικού Συνέδριου Ε.Ε.Ε.Ο. Βέροια Ημαθίας Οκτώβριος.
 • Vekiari, S. and Lionakis, S. M. 1988. Fruit quality characteristics of some Avocado cultivars in Greece. Proceedings of 2nd International meeting on Mediterranean tree crops. Chania 2-4 November 1988
 • Souad, B., Lionakis, S. M. and Gerasopoulos, D. 1998. Effects of the explant type on proliferation and rooting of kiwi in vitro. Adv. Hort. Sci., 12(3), 123-126.
 • Protopapadakis, , E. and Papanikolaou, X. 1998. Characterization of Citrus aurantium and Citrus taiwanica rootstocks by isozymes and essential oil analysis. Jour. Hort. Sci. Biot 73(1) 81-85.
 • Protopapadakis, E. and Papanikolaou, X. 1998. A study on Glutamate - Oxaloacetate Transaminase isozymes of Citron cultivars. Genetic Resources and Crop Evolution 45: 561-564.
 • Protopapadakis, E., Voulgaropoulous, A. And Sofoniou, M. 1998. Roostocks affect leaf and fruit mineral concentrations of washington navel orange. Fruits 53 (3):167-173.
 • Protopapadakis, E. and Papanikolaou X. 1999. Use of four isozymatic systems in lemon and lemon -like citrus cultivars to detect their genetic diversity Jour. Hort. Sci. Biot 73(6) :26-29.
 • Πρωτοπαπαδάκης, Ε. 2001. Μέτρα αντιμετώπισης της Tristeza. Γεωργία- Κτηνοτροφία 2:18-20.
 • Παπανικολάου Ξ., Τσεκελίδου, Κ., και Πρωτοπαπαδάκης, Ε. 2001. Επίδραση επτά υποκειμένων στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα του δέντρου, την ποιότητα του καρπού και την συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων σε φύλλα πορτοκαλιάς Newhall navel. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 23(2):11-19.
 • Protopapadakis, E., Papadakis, J. and Kasapakis, J. 2004. Collapse of "Encore" Mandarin due to Nutritional Deficiencies. Proc. Int. Soc. Citriculture.
 • Papadakis, J., Protopapadakis, E., Therios, J. 2004. Nutritional status, yield and fruit quality of "Encore" mandarin in two sites. Journal of Plant Nutrition, vol. 27 (9), 1505-1515.
 • Papadakis, J., Protopapadakis, E., Therios, J. 2008. Yield and fruit quality of two late-maturing Valencia orange tree varieties as affected by harvest date. FRUITS 63 (6): 327-334.
 • Kavroulakis, N., Ntougias, S., Zervakis, G.I., Ehaliotis C., Haralampidis K., Papadopoulou, K.K. 2007.  Role of ethylene in the protection of tomato plants against fungal pathogens conferred by an endophytic Fusarium solani strain. Journal of Experimental Botany 58, 3853-3864.
 • Ntougias, S., Papadopoulou.K.K, Zervakis, G.I., Kavroulakis, N. and Ehaliotis, C. 2008. Suppression of soil-borne pathogens of tomato by composts deriving from agro-industrial wastes abundant in Mediterranean regions. Biology and Fertility of Soils 44, 1081-1090.
 • Kavroulakis, N., Ntougias, S., Besi, M., Katsou, P., Damaskinou, A., Ehaliotis, C., Zervakis, I. G., Papadopoulou K.K. 2010. Antagonistic bacteria of composted agro-industrial residues exhibit antibiosis against soil-borne fungal plant pathogens and protection of tomato plants from Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici. Plant and Soil 333, 233-247.
 • Ntougias, S., Kavroulakis, N., Zervakis, G.I., Papadopoulou.K.K. and Ehaliotis, C. 2010. Characterisation of Cultivated Fungi Isolated from Grape Marc Wastes through the Use of Amplified rDNA Restriction Analysis and Sequencing. The Journal of Microbiology 48, 297-306.
 • Kavroulakis, N. and Ntougias, S. 2011. Bacterial and beta-proteobacterial diversity in Olea europaea var. mastoidis- and O. europaea var. koroneiki-generated olive mill wastewaters: influence of cultivation and harvesting practice on bacterial community structure. World Journal of Microbiology and Biotechnology 27, 57–66.
 • Delis, C., Krokida, A., Georgiou, S., Peña-Rodríguez, L.M., Kavroulakis, N., Ioannou, E., Roussis, V., Osbourn, A.E. and Papadopoulou K.K. 2011. Role of lupeol synthase in Lotus japonicus nodule formation. New Phytologist  189, 335-346.

Προσωπικό

Δρ. Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα

Ερευνήτρια Δ'
Υπεύθυνη Εργαστηρίου

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83430

Σερντεγάνη Χρυσή

Τεχνολόγος Γεωπονίας, Βοηθός Εργαστηρίου

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ: 28210-83435

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www