Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Δασολόγος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: GoCitrus

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Α.Π.: 2122/30991/14-06-2021, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ.

Μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Δασολόγος ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: "Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις" GoCitrus (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS5072531, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με Συντονιστή του Έργου τον Δρα Βασίλειο Ζιώγα, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο GEN4OLIVE

Απόφαση ΔΣ 09η /03-06-2021 θέμα 44

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες της Εμβληματικής Δράσης «Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users – GEN4OLIVE, κωδικός 21.1747» για τα έτη 2021-2023 & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ.

 

Αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο FREECLIMB

Απόφαση ΔΣ 09η /03-06-2021 θέμα 42

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες της Εμβληματικής Δράσης «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA) 20.1616» & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Βιολόγου ΠΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Α.Π.: 2112/30788/14-06-2021, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ, Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου για μία (1) σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή Βιολόγου ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ για το έτος 2021, & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Ανδρέα Ντούλη, Δ/ντή Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (ΠΕ Γεωπονίας)

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 συνεδρίασης: Θέμα 27

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (ΠΕ Γεωπονίας) για τις ανάγκες του Έργου: 'ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)', με χρηματοδότηση από την ΠΔΕ / ΠΕ Κρήτης, & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τη Δρ Αργυρώ Καλαϊτζάκη, Γεωπόνο ΠΕ, του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες (2 Γεωπόνους ΠΕ & 1 ΤΕ)

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 συνεδρίασης: Θέμα 35

Αφορά τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες (2 Γεωπόνους ΠΕ & 1 ΤΕ) , στο Ευρωπαϊκό Έργο HORIZON 2020 με τίτλο «Developing Earth Observation (EO)-powered services to promote soil carbon sequestration through regenerative agriculture» (Ακρωνύμιο: AgriCapture-Project ID: 101004282) & με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης Α

Υπόδειγμα πρότασης Β

Υπόδειγμα πρότασης Γ

 

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (ΑΕΙ Γεωπονίας)

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 συνεδρίασης:

Θέμα 36

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (ΑΕΙ Γεωπονίας) για τις ανάγκες του Έργου: 'Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci', (Syngenta-2019-ketoenol) & με Υπεύθυνη παρακολούθησης τη Δρα Αναστασία Τσαγκαράκου, Δ/ντρια Ερευνών του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή ΤΕ)

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 συνεδρίασης: Θέμα 34

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνος ΠΕ ή ΤΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Καινοτόμος, κινητή συσκευή φασματικής χαρτογράφησης για την επιτόπια, πρώιμη ανίχνευση ασθενειών σε καλλιέργειες κηπευτικών» ακρωνύμιο «SpectraPlant», Κωδικός Έργου ΚΡΗΡ1-0028641 για το έτος 2021, & με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Μαρκάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη με Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Θέμα 38

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη με Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για τις ανάγκες του Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης», & και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Κουργιαλά, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1173/17932/02-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 θέμα 51 του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1173/17932/02-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: (Βιολόγος ΠΕ), για τις ανάγκες του Υποέργου 3 «Φυτοπροστασία-Μικροβίωμα» στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», που εντάσσεται στο σκέλος του Υποέργου 1 με τίτλο "Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»", του Έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Μαρκάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1078/16561/26-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ 08η /07-05-2021 θέμα 45 του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1078/16561/26-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη (Γεωπόνου ΠΕ), για τις ανάγκες του Έργου: "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας" ΒΙΟΜΕ (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS 5070001, «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020) για το έτος -2020 (λογ. Κωδικός 20.1708.242), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Καβρουλάκη Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού Αριθ. Πρωτ. 1645/24197/12-05-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες της Εμβληματικής Δράσης «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του “Αμπελιού”»

Απόφαση ΔΣ 06η /13-04-2021 θέμα 40

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων, για την σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες της Εμβληματικής Δράσης «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του "Αμπελιού"», Υποέργο Ι «Γενετική και γονιδιωματική ανάλυση» (Α.Π.: 50748/16 της 02/04/2019, ΑΔΑ:61714653ΠΣ-4Ω4 Απόφαση Ένταξης)& Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Μερκουρόπουλο, Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, τμήμα Αμπέλου Αθηνών.

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 840/13068/08-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ 06η /13-04-2021 θέμα 43 του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 840/13068/08-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: (Οικονομικών Επιστημών ΠΕ), για τις ανάγκες του Έργου: «Τεχνική υποστήριξη στη διαχείριση και διοίκηση των Ευρωπαϊκών Έργων του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου – E-PER » με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Ψαρρά Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB

Απόφαση ΔΣ 4η /26-03-2021 θέμα 42

αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) για τις ανάγκες του έργου «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA) 20.1616» για τα έτη 2021-20220 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης σε ένα (1) Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου GEN4OLIVE

Απόφαση ΔΣ 4η /26-03-2021 θέμα 37

αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης σε ένα (1) Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου «Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users – GEN4OLIVE, κωδικός 21.1747» για τα έτη 2021-2023. με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Κουμπούρη του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά.

 

Πρόσκληση

Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 3 «Φυτοπροστασία-Μικροβίωμα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 3 «Φυτοπροστασία-Μικροβίωμα» στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», που εντάσσεται στο σκέλος του Υποέργου 1 με τίτλο "Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»", του Έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ

Πρόσκληση

Υπόδειγμα πρότασης

 

Αποδοχή Πρακτικού Αξιολόγησης Προτάσεων της αριθμ. 614/10076/22-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ 4η /26-3-2021 θέμα 47

Απόφαση ΔΣ Αποδοχής Πρακτικού Αξιολόγησης Προτάσεων της αριθμ. 614/10076/22-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων για σύναψη μιας (1) σύμβασης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός/μίας (1) ΤΕ Γεωπόνου, για τις ανάγκες του Έργου: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας – ΕΣΠΕΡασπίς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074531, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 617/10095/22.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 617/10095/22.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)», της Πράξης «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP) με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5028205 (κωδικός έργου 20.1624.243), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

διάστημα ενστάσεων 5 ημέρες από την επομένη εργάσιμη της δημοσιοποίησης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) ΒΙΟΜΕ

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Π: 15371/18-03-2021.

Αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ), για τις ανάγκες του Έργου: "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας" ΒΙΟΜΕ (ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS 5070001, «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020) για το έτος -2020 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Νεκτάριο Καβρουλάκη Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ, στα Χανιά

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υποβολή πρότασης

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www